2019-04-22 04:19:16

 

 


Od 1 września - Szkoła Podstawowa nr 2

2017-11-12 20:06:53 ― Redakcja


Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!strona www.gim9.gorzow.pl nie jest już aktualizowana

-Nauka, zabawa, integracja.

2017-10-29 19:11:28

-„Czwartkowy witaminowy zawrót głowy”

2017-10-20 19:57:52

-Integracja w Długim

2017-10-11 20:20:11

 

Koło Miłośników Gimnazjum nr 9

Koło nasze działa w ramach Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Zrzesza wszystkie chętne osoby pragnące włączyć się w społeczny ruch pomocy szkole.

Głównym celem koła jest pozyskanie środków potrzebnych na realizację działań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz na podniesienie jakości funkcjonowania szkoły.

Wszystkie osoby, którym nie jest obojętny los uczniów Gimnazjum nr 9 powinny zostać członkiem naszego Koła. Aby zostać członkiem koła "Miłośników Gimnazjum nr 9" należy wypełnić deklarację i dostarczyć ją do naszej placówki.

Ogromną pomocą dla prawidłowego funkcjonowania naszej szkoły jest odpis 1% od podatku dochodowego. Każda osoba będąca podatnikiem może stać się „darczyńcą”, wpłacając ten 1% na konto naszego Koła. Właśnie teraz, zgodnie z prawem podatkowym, KAŻDY MOŻE POMÓC NASZEJ SZKOLE - wystarczy przy wypełnianiu PIT-a, 1% podatku przeznaczyć na rzecz naszego koła (Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp. nr konta: 34-12403549-1111000044311746) z adnotacją dla Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

Serdecznie prosimy o wsparcie naszych działań edukacyjnych.

Koła Miłośników Gimnazjum nr 9 działa w oparciu o statut LSPS.

STATUT LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele Stowarzyszenia
Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV - Struktura Stowarzyszenia i jej funkcjonowanie
Rozdział V - Władze Stowarzyszenia
Rozdział VI - Postanowienia końcowe

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

§ 2
Stowarzyszenie jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w kołach pomocy szkole.

§ 5
Koła mają prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Koła terenowe podlegają bezpośrednio Zarządowi Wojewódzkiemu.

§ 7
Stowarzyszenie może korzystać z pomocy władz państwowych i samorządowych, zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń i fundacji dla realizacji celów statutowych.


Rozdział II - Cele Stowarzyszenia

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa,
2. Organizowanie obywatelskiej aktywności w dziedzinie edukacji młodego pokolenia,
3. Wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkół i placówek oświatowo wychowawczych,
4. Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszystkich inicjatyw służących unowocześnieniu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania,
5. Organizowanie społecznego ruchu rodziców , nauczycieli i zakładów pracy, związków zawodowych, instytucji i organizacji dla realizacji zadań kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci i młodzieży,
6. Inspirowanie i wspomaganie ruchu postępu pedagogicznego w szkolnictwie i prowadzenie różnorodnych działań uspołeczniających procesy kształcenia i wychowania.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizacji dla realizowania porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży,
2. Podejmowanie działań na rzecz bazy materialnej szkolnictwa , tworzenie właściwych warunków nauki wszystkim rocznikom dzieci i młodzieży, wyrównywanie różnic edukacyjnych poszczególnych środowisk,
3. Inspirowanie czynów społecznych, świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia szkół i placówek oświatowo – wychowawczych,
4. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń obywateli, stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych, przedsiębiorstw i ofiarodawców zagranicznych, osób fizycznych i prawnych, z imprez i zbiórek publicznych oraz funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań podejmowanych przez koła pomocy szkole,
5. Udzielanie pomocy i koordynowanie działalności kół terenowych,
6. Wydawanie materiałów lub patronowanie wydawnictwom, które są zainteresowane poparciem działania na rzecz edukacji narodowej.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski, deklarujący działalność na rzecz pomocy szkolnictwu.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zdeklaruje pomoc merytoryczną lub organizacyjno – finansową na rzecz realizacji celów i zadań pomocy szkole.

§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej,
b) oceniać Stowarzyszenie, jego struktury i poszczególne osoby prowadzące działalność na rzecz edukacji narodowej,
c) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający /lub ich przedstawiciele/ mają uprawnienia określone w § 12 pkt.1,2.

§ 13
1. Członkowie zobowiązani są do:
a) aktywnego udziału w realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
c) opłacania składek,
d) realizacji przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

§ 14
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b) skreślenia uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia z ewidencji za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w §13 lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
c) wykluczenie uchwałą Prezydium Zarządu Stowarzyszenia za działalność sprzeczną ze statutem,

2. od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia o uchwale.

Rozdział IV - Struktura Stowarzyszenia i jej funkcjonowanie


§ 15
Podstawową jednostką strukturalną Stowarzyszenia jest koło terenowe.

§ 16
Koło terenowe jest powoływane z własnej inicjatywy obywateli deklarujących działalność w Stowarzyszeniu lub z inspiracji Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

§ 17
Koło może być powołane przy szkole, zespole szkół, placówce oświatowo – wychowawczej, we wsi, w mieście, dzielnicy, regionie lub innym środowisku.

§ 18
Koło realizuje cele i zadania statutowe Stowarzyszenia zgodnie z potrzebami środowiska, w którym działa.

§ 19
Do powołania koła niezbędne jest przynajmniej 5 członków.

§ 20
Koło wybiera przewodniczącego, zastępcę i skarbnika; odbywa zebrania stosownie do potrzeb oraz określa sposób swojego działania.

§ 21
Koło przyjmuje i zwalnia członków Stowarzyszenia.

§ 22
Koło zbiera składki oraz realizuje inne ustalenia Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

§ 23

Koło wybiera delegatów na Walne Zebranie zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia.

§ 24
Koła terenowe, za zgoda Zarządu Wojewódzkiego, w celach koordynacyjnych mogą zrzeszać się w gminie, dzielnicy, regionie, określając kompetencje i zasady swojej pracy.

§ 25
Wszyscy członkowie działający w kołach lub innych strukturach powołanych przez Zarząd Wojewódzki tworzą Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Rozdział V - Władze Stowarzyszenia

§ 26
Władzami Wojewódzkimi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Delegatów,
2. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 27
1. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od postanowień Walnego Zebrania.
2. W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz, władzom tym przysługuje prawo dokoptacji, jednak liczba dokoptowanych nie może przekraczać ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 28
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Delegatów.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
- z głosem decydującym delegaci wybrani przez koła terenowe,
- z głosem doradczym ustępujący członkowie Zarządu, przedstawiciele instytucji i organizacji członków wspierających oraz zaproszeni goście,
- Walne Zebranie zwołuje Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne z własnej inicjatywy, na wniosek koła terenowego i Komisji Rewizyjnej,
- termin Walnego Zebrania, porządek obrad, ilość delegatów i sposób jego przygotowania określa Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia.

§ 29
Do kompetencji Walnego Zebrania należy przede wszystkim:
1. Określenie głównych kierunków i zadań na rzecz edukacji narodowej,
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej,
3. Podjecie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
4. Wybór Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej,
5. Uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał w sprawie zmian.

§ 30
Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie prze obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 31
Zarząd Wojewódzki może liczyć 7 – 13 osób i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia na terenie województwa w okresie miedzy Walnymi Zebraniami.

§ 32
Do kompetencji Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia należy przede wszystkim:

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania,
2. Uchwalanie i realizacja planów działalności merytorycznej, budżetu i przyjmowanie sprawozdań finansowych,
3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku,
7. Powoływanie kół, klubów, uruchamianie komisji, koordynowanie, nadzorowanie i udzielanie pomocy kołom terenowym,
8. Rozstrzyganie sporów miedzy kołami terenowymi i członkami Stowarzyszenia.
9. Realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb pomocy oświacie
10. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika
11. Określenie zasad pracy Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia wraz z nadawaniem mu upoważnień do reprezentowania Zarządu na zewnątrz, współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, zawierania umów i podejmowania zobowiązań.

§ 33
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób,
2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza,
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Zarządu Wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Prezydium bądź całego Zarządu Wojewódzkiego z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i żądania wyjaśnień,
5. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdanie ze swej działalności oraz stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
6. Zasady działania Komisji Rewizyjnej ustala opracowany przez nią regulamin,
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zapraszany na posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

§ 34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki i świadczenia członków,
2. Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami,
3. Dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,
4. Wpływy ze zbiórek publicznych,
5. Inne wpływy z działalności statutowej.

§ 36
Do ważności pism, dokumentów oraz świadczeń w sprawach finansowych wymagane są podpisy dwóch osób, w tym przewodniczącego, skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI - Postanowienia końcowe

§ 37
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Walne Zebranie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje komisję likwidacyjną oraz określa cel, na który ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.


Gorzów Wlkp. 17.12.2004r.
 

 

Digital-System ˆ 2008 CMS by Hubert Skowronek | Wygląd strony zaprojektował Kryspin Bober